Pork

with White Rice
78. Moo Shi Pork w. 6 Pancakes 10.30
79. Sweet & Sour Pork 10.30
80. Pork w. Broccoli 10.30
81. Pork w. Mixed Vegetable 10.30
82. Pork w. Black Bean Sauce 10.30
83. Twice Cooked Porkspicy 10.30
84. Ginger, Onion & Scallion Pork 10.30
85. Pork w. Mushroom 10.60
86. Ma Po Tou Fuspicy 9.40