Pork

with White Rice
78. Moo Shi Pork w. 6 Pancakes 9.80
79. Sweet & Sour Pork 9.80
80. Pork w. Broccoli 9.80
81. Pork w. Mixed Vegetable 9.80
82. Pork w. Black Bean Sauce 9.80
83. Twice Cooked Porkspicy 9.80
84. Ginger, Onion & Scallion Pork 9.80
85. Pork w. Mushroom 10.10
86. Ma Po Tou Fuspicy 8.90