Pork

with White Rice
78. Moo Shi Pork w. 6 Pancakes 9.05
79. Sweet & Sour Pork 9.05
80. Pork w. Broccoli 9.05
81. Pork w. Mixed Vegetable 9.05
82. Pork w. Black Bean Sauce 9.05
83. Twice Cooked Porkspicy 9.05
84. Ginger, Onion & Scallion Pork 9.05
85. Pork w. Mushroom 9.35
86. Ma Po Tou Fuspicy 8.15